HOME 》精質工藝 》業績年表

精質工藝

業績年表


2020年 讚幸福


2018年 台中大毅老爺行旅


2017年 好幸福


2016年 一遇


2015年 樹幸福


2014年 植幸福


1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2013年 家風景


2013年 第五季


2012年 又一城


2011年 樂河市


2010年 崇德11


2008年 履幸福


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2007年 大毅原墅


2007年 隱CASA


2006年 CASA


2005年 大毅中清三期


2005年 一畝田


2005年 雙十流域


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2005年 台中公園別墅


2004年 大毅我城


2004年 中山先生二期


2004年 大毅中清二期


2004年 大毅奇美


2004年 大毅悅揚-甲


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2004年 大毅悅揚-乙


2004年 大毅榮耀-丁照


2004年 大毅中清


2004年 大毅磐石二期


2004年 大毅榮耀-丙照


2004年 大毅卓越


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2004年 大毅榮耀-振坤


2003年 大毅榮耀


2003年 大毅磐石


2003年 大毅雲觀


2003年 大毅經典


2003年 大毅狄斯耐


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2003年 中山先生


2003年 大毅高尚


2003年 大毅成功


2003年 大毅風範


2003年 大毅麗緻


2002年 大毅江山


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2002年 梅川二期


2002年 大毅層峰


2002年 大毅京都


2002年 大毅誠品


2002年 大毅梅川


2001年 大毅時代


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一頁

業績年表


2001年 大毅誠石二期


2000年 大毅誠石


2000年 師鄉美墅


上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9